Pastoraat

Het pastoraat in de gemeente wordt primair uitgevoerd door de predikant, de bijstand in het pastoraat en de ouderlingen. Voor het goed functioneren van het pastoraat is de gemeente onderverdeeld in secties. Voor elke sectie is er een sectieouderling en een wijkteam

Een wijkteam bestaat uit de sectieouderling, een bezoekbroeder, een wijkdiaken en één of meerdere contactzusters.

Sectieindeling

In de gemeente zijn twaalf secties benoemd. De secties zijn geografisch tot stand gekomen.

Voor een overzicht van welke straten in welke sectie zijn ondergebracht ga naar Sectie-indeling. Hier staat ook in beschreven welke sectieouderling voor welke sectie verantwoordelijk is.

Bezoek

De sectieouderlingen en de andere leden van het wijkteam zullen u met enige regelmaat een bezoek brengen. Toch kan het voorkomen dat u minder bezoek krijgt dan u graag zou willen. Aarzelt u dan niet om dat aan de sectieouderling te laten weten. Hij of een ander lid van het wijkteam, zal u dan zeker een bezoek brengen.

Tevens kunt u aangeven dat u graag bezoek zou willen ontvangen van de predikant of de bijstand in het pastoraat. Ook zijn de jeugdouderlingen beschikbaar voor pastoraat aan kinderen, jeugd en jongeren en de evangelisatieouderling voor contact met rand- en buitenkerkelijken.   

Overige contacten

Het wijkteam draagt er zorg voor dat, bij het verschijnen van een editie van Gemeentecontact, deze bezorgd worden bij mensen in de sectie die niet in de kerk kunnen komen. Ook het bezorgen van het blad Lichtspoor wordt door het wijkteam bij de senioren bezorgd. 

Psycho-pastorale hulp

Binnen onze gemeente is er naast het pastoraat dat gegeven wordt door de wijkteams nog een bijzonder pastoraal team, ook wel het PPH-team genoemd. PPH is de afkorting van psycho-pastorale hulp. Dit team bestaat uit een groep vrijwilligers die de cursus psycho-pastorale toerusting hebben  gevolgd ( www.stichtingppt.nl ).  In deze cursus wordt door een psychiater en predikant informatie verstrekt over allerlei problemen waar men in het leven mee te maken kan krijgen, zoals overlijden, depressie, burn-out, verslaving, incest etc. Of anders gezegd. problemen die in de weg kunnen staan bij het functioneren in het dagelijkse leven en/of het dienen van God.  Deze vrijwilligers hebben voor de kerkenraad een gelofte van geheimhouding afgelegd. Ze zijn geen professionele hulpverleners, maar kunnen in bepaalde situaties aanvullende pastorale begeleiding bieden. Mocht u hulp van een vrijwilliger van het PPH-team willen ontvangen, dan kunt u dit aanvragen via uw sectieouderling. Indien dit door omstandigheden niet mogelijk is, dan kunt u dit ook rechtstreeks met de coördinator van het PPH-team, Jantine van Barneveld, bespreken (zie adresboek). Zij zal verder met u in gesprek gaan over de mogelijke hulp van het PPH-team en hoe dit in zijn werk gaat.

Zieken

Bij opname in een ziekenhuis of andere instelling van gezondheidszorg ontvangen wij graag bericht, zodat wij in de gelegenheid zijn om ook daar te bezoeken. U kunt dat bericht doorgeven aan de predikant, de bijstand in het pastoraat of de sectieouderling. Ook bij thuiskomst na een periode van opname ontvangen wij graag weer bericht.

Wanneer er permanent opname plaatsvindt in een gezondheidsinstelling elders, b.v. in Nieuw-Rijsenburgh, en het wordt op prijs gesteld om het contact met onze gemeente in stand te houden, dan horen we dat graag, zodat we van tijd tot tijd een bezoek kunnen brengen.

Overlijden

Bij overlijden neemt de begrafenisondernemer, na overleg met de familie, contact op met de predikant of de scriba over het leiden van de begrafenis door de predikant of zijn vervanger en over de aanwezigheid van de sectieouderling bij de condoleance.

Vindt de begrafenis vanuit de hervormde gemeente plaats, dan wordt dat aan de gemeente bekend gemaakt aan het begin van de mededelingen vóór de kerkdienst. Tevens wordt dan aangegeven of later in de dienst het In Memoriam wordt uitgesproken. Het IM wordt namelijk uitgesproken in de dienst op de zondag na de begrafenis. 

Daarbij wordt het volgende in acht genomen: Na het zingen na de preek wordt de gemeente gevraagd te gaan staan voor de gedachtenis van het overleden gemeentelid. Het IM wordt voorgelezen door de eigen predikant of door de pastoraal werker of door de wijkouderling. Bij het aankondigen van het voorlezen van het IM zal worden aangegeven welk lied na het IM gezongen zal worden. 

Het IM kan, evt. voorzien van een voor drukwerk geschikte foto, in overleg met de familie, worden afgedrukt in Gemeentecontact. In de Zaaier is ook beperkte ruimte voor berichtgeving rond het overlijden.

Geboorte

Bij geboorte wordt de predikant ingelicht en vindt in de regel een bezoek plaats door een contactzuster van het wijkteam. Na de doopaangifte vindt er een doopbezoek plaats door de predikant, samen met de sectieouderling.

Huwelijk

Bij het voornemen om een huwelijk kerkelijk te laten bevestigen en inzegenen kan informatie gevonden worden bij kerkdiensten/inzegening huwelijk