Visie

Als gemeente van Christus leven wij vanuit de opdracht getuige van Jezus Christus te zijn en willen daarom betrokken zijn bij de verkondiging van het evangelie in de wereld.

Missie

Wij ondersteunen zendingswerkers die buiten Nederland betrokken zijn bij de verkondiging van het evangelie en die zich verbonden weten met de identiteit van onze gemeente.

Zendingscommissie

Ondersteuning van het zendingswerk vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. De kerkenraad heeft een commissie van bijstand in het leven geroepen te weten de zendingscommissie. Deze commissie doet voor de kerkenraad het voorbereidende en het uitvoerende werk.

De zendingscommissie bestaat uit vijf personen. Vanuit een oogpunt van communicatie en afstemming heeft minimaal één kerkenraadslid zitting in de zendingscommissie.

Taken van de zendingscommissie

Eén van de belangrijkste taken van de zendingscommissie is het stimuleren van het zendingsbewustzijn in de gemeente en het gebed van de gemeente.

Daarnaast zoeken we steeds naar momenten om de zendingswerkers de gelegenheid te geven zichzelf en het werk te presenteren aan de gemeente.

Ook beschouwen we de jaarmarkt als een bijzondere gelegenheid om het zendingswerk onder de aandacht van de gemeente te brengen.

De financiële ondersteuning krijgt onder meer inhoud door collecten (bij het HA), door de jaarmarkt en de kerstpostactie en met acties door de catechisanten en de C-crèche.

Periodiek wordt er een artikel over het zendingswerk geplaatst in Gemeentecontact. Ook de verjaardagen van de zendingswerkers en hun gezin worden in Gemeentecontact geplaatst. Door middel van de Zaaier en de Zondagsbrief wordt de gemeente op de hoogte gehouden van actuele gebeurtenissen.

Op de website van de gemeente is een speciaal gedeelte voor de zending gereserveerd.

ThuisFrontCommissie of ContactCommissie

Zendingswerk vindt plaats in het buitenland en meestal op grote afstand van de thuisbasis. Toch is het van groot belang dat er voldoende contact is tussen de gemeente en de zendingswerkers.

Onze gemeente ondersteunt meerdere zendingsactiviteiten tegelijkertijd. Desondanks dient de gemeente bij het zendingswerk betrokken te blijven en moet de zendingswerker weten en ervaren dat er een thuisbasis is.

Voor een kleine zendingscommissie als de onze kan dat niet zonder meer voor alle zendingsactiviteiten op een verantwoorde manier gedaan worden.

Daarom wordt er per zendingsactiviteit een TFC of een CC (wanneer er elders al een TFC is) samengesteld om het contact tussen de gemeente en de betrokken zendingswerker te onderhouden. Die TFC of CC wordt in het leven geroepen door de zendingswerker.      

De TFC of CC is dus de schakel tussen de zendingswerker en de gemeente.

Wat houdt dat in?

Om de gedachten te bepalen noemen we een aantal voorbeelden.

1.      Het uitwisselen van berichten van en naar de zendingswerker en ervoor zorgen dat de gemeente van het wel en wee van werk en werker op de hoogte blijft. Dat gaat meestal via Gemeentecontact. De TFC of CC is dus eigenlijk permanent op de hoogte van de bijzonderheden van de betreffende zendingsactiviteit en maakt er werk van om ook de gemeente op de hoogte te houden.

2.      Het maken en houden van presentaties in woord of beeld van het betreffende zendingswerk ten behoeve van een gemeenteavond, de jaarmarkt, sponsoractiviteiten etc. etc.

3.      Het  organiseren van gastvrijheid wanneer de betreffende zendingswerker met verlof is en het gebruik maken van de verlofperiode om het werk extra bekendheid te geven.

Kortom, het meeleven met de zendingswerker en het betrokken houden van de gemeente bij het werk.  

Bij dat alles is uiteraard ook de zendingscommissie beschikbaar om te allen tijde met raad en daad behulpzaam te zijn. 

Beoordeling zendingswerk

Voor de beoordeling van het zendingswerk zijn criteria opgesteld, waaraan moet worden voldaan, wil het werk door onze gemeente als zendingswerk worden gezien en ook als zendingswerk worden ondersteund.

Deze criteria zijn niet alleen van toepassing bij de beoordeling van het bestaande zendingswerk, maar zullen uiteraard ook worden gebruikt bij het aangaan van nieuwe contacten. 

Om misverstanden te voorkomen: dat wil natuurlijk niet zeggen dat werk, dat aan onze criteria niet voldoet, niet goed zou zijn of niet goed zou worden uitgevoerd. Het wil alleen maar zeggen, dat het niet als zendingswerk wordt gesteund.

De volgende criteria zijn van toepassing:

1.      Het verkondigen van het evangelie moet een wezenlijk onderdeel uitmaken van de activiteiten.

2.      De activiteiten worden buiten Nederland uitgevoerd.

3.      De identiteit van het zendingswerk moet in overeenstemming zijn met het karakter van de gemeente t.w. gemeente zijn en blijven in de gereformeerde traditie. Daarbij zal zo veel mogelijk aansluiting worden gezocht bij de Gereformeerde ZendingsBond.

4.      De persoonlijke aanwezigheid van de zendingswerker op locatie is van doorslaggevend belang voor de voortgang van het werk.

5.      Binnen de gemeente is een ThuisFrontCommissie (TFC) of een ContactCommissie (CC) aanwezig, gevormd door de zendingswerker. Die commissie onderhoudt namens de zendingscommissie het primaire contact met die zendingswerker en treedt als zodanig op als schakel met de gemeente.  

6.      Met een regelmatige frequentie wordt de gemeente door de zendingswerker geïnformeerd over de voortgang en de bijzonderheden van het werk, zodat de gemeente zich betrokken blijft voelen bij dat zendingswerk.