Met ingang van 1 mei 2004 behoort de gemeente te Dirksland tot de Protestantse Kerk in Nederland. Deze kerk is de voortzetting van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden. Binnen de Protestantse Kerk is de Heilige Schrift bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst (artikel I Kerkorde).

De gemeente te Dirksland is een Hervormde gemeente. Als zodanig weet zij zich in het bijzonder verbonden met de belijdenisgeschriften van de gereformeerde traditie: de catechismus van Heidelberg, de catechismus van Genéve (Calvijn) en de Nederlandse Geloofsbelijdenis met de Dordtse Leerregels.

Een aantal regelingen die betrekking hebben op het beleid in onze gemeente ten aanzien van o.a. toelating tot het heilig avondmaal, zegening van andere levensverbintenissen dan het huwelijk, zijn verwoord in de plaatselijke regeling. Desgewenst kunt u deze regeling opvragen bij de scriba.Tot de gemeente behoren:

  • als doopleden: zij die in een gemeente van de kerk de doop hebben ontvangen of die in een andere kerk de doop hebben ontvangen en naar de Protestantse Kerk zijn overgekomen.
  • als belijdende leden: zij die in een gemeente van de kerk belijdenis van het geloof hebben afgelegd of die de doop hebben ontvangen, belijdenis van het geloof hebben gedaan in een andere kerk en naar de Protestantse Kerk zijn overgekomen.
  • Tot de gemeenschap van de gemeente worden ook gastleden gerekend (leden van kerken waar de Protestantse Kerk bijzondere betrekkingen onderhoudt) en voorts de niet-gedoopte kinderen van gemeenteleden alsmede degenen die blijk geven van verbondenheid met de gemeente (ordinantie 2, artikel 2-4 kerkorde).

De belijdende leden zijn stemgerechtigd om aan verkiezingen deel te nemen. De Hervormde gemeente Dirksland telt 592 belijdende leden, 1.169 doop-leden en 379 geboorteleden.